Algemene voorwaarden van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)

Artikel 1: Definities

1.1 NEN : De Stichting Nederlands Normalisatie-instituut, statutair gevestigd en kantoorhoudend te (2623 AX ) Delft aan de Vlinderweg 6.

1.2 Opdrachtgever : De opdrachtgever aan wie NEN een aanbieding doet dan wel met wie NEN de Overeenkomst sluit.

1.3 Normproducten : De normen die door NEN worden aangeboden, zoals maar niet daartoe beperkt de Nederlandse normen (NEN’s), Europese normen (EN’s), internationale normen (ISO’s), Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR’s), Nederlandse Technische Afspraken (NTA's), Nederlandse voornormen (NVR’s), en andere bij normalisatie ontwikkelde publicaties (NIP’s).

1.4 Normconsultancy : Het uitbrengen van advies en/of begeleiding inzake het ontwikkelen dan wel toepassen van normen.

1.5 Diensten : de door NEN in het kader van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever te verlenen en/of te verrichten diensten, zoals nader vastgelegd in de Overeenkomst. Onder Dienst wordt mede verstaan Normconsultancy.

1.6 Overeenkomst(en) : Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en NEN waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

1.7 Abonnement : Overeenkomst op grond waarvan de Opdrachtgever voor een periode van minimaal één (1) jaar Normproducten afneemt.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en aanbiedingen van NEN. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst, zijn andere algemene voorwaarden niet van toepassing op de Overeenkomst.

2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. NEN en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand door de bestelling van de Opdrachtgever via de website van NEN, per telefoon of schriftelijk. Ten aanzien van Opdrachtgevers die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf, wordt de toepasselijkheid van de artikelen 6:227b en 6:227c van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk uitgesloten.

3.2 In afwijking van artikel 3.1 komen Overeenkomsten terzake Normconsultancy pas tot stand door een schriftelijke bevestiging van NEN of zoveel eerder als NEN hieraan voor het eerst uitvoering geeft.

3.3 Alle aanbiedingen van NEN zijn vrijblijvend en hebben, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven, een geldigheidsduur van 30 dagen.

3.4 Na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen binden NEN slechts indien deze door NEN schriftelijk zijn bevestigd.

3.5 NEN is gerechtigd om bij of na het aangaan van de Overeenkomst van Opdrachtgever zekerheid te verlangen voor de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst in de vorm van een bankgarantie of daarmee redelijkerwijs gelijk te stellen zekerheid en is gerechtigd om, totdat die zekerheid zal zijn verstrekt, haar verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever op te schorten.

3.6 NEN is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk uit te besteden.

3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht NEN niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4: Wijzigen Overeenkomst Normconsultancy

4.1 Indien tijdens de uitvoering van een Overeenkomst terzake Normconsultancy blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de voorwaarden waaronder Overeenkomst is gesloten geheel of gedeeltelijk te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig daarover in onderhandeling treden en trachten om in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.

4.2 Voor zover partijen ondanks de onderhandelingen als bedoeld in het voorgaande lid geen overeenstemming bereiken, is NEN bevoegd de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen, indien NEN bij die wijziging een zodanig belang heeft, dat het belang van de Opdrachtgever dat door die wijziging zou worden geschaad, daarvoor moet wijken.

4.3 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. NEN zal Opdrachtgever hierover informeren.

Artikel 5: Prijzen

5.1 Door NEN vermelde prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en eventuele verzend- en administratiekosten, tenzij door NEN uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

5.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst terzake van het verlenen van Diensten een vast honorarium overeenkomen. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van NEN, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5.3 Na ommekomst van drie (3) maanden na totstandkoming van de Overeenkomst is NEN gerechtigd prijsstijgingen die voor haar leiden tot een hogere kostprijs, zoals (maar niet gelimiteerd tot) verhoging van lonen en sociale lasten, aan Opdrachtgever door te berekenen indien die prijsstijgingen zich voordoen tussen het moment van aanbieding en voltooiing van de Diensten.

5.4 Het ontstaan van meerwerk zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan Opdrachtgever worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan, indien hij NEN niet binnen zeven (7) werkdagen na de voornoemde kennisgeving schriftelijk van het tegendeel op de hoogte heeft gebracht.

Artikel 6: Levering

6.1 De in de NEN-catalogus of op de NEN-website vermelde Normproducten zijn in de regel uit voorraad leverbaar. Na ontvangst van de bestelling of (indien van toepassing) vooruitbetaling is de levertijd van deze publicaties in hard copy , behoudens bijzondere omstandigheden, 2 tot 4 werkdagen.

6.2 Buitenlandse Normproducten zijn niet uit voorraad leverbaar. Afhankelijk van de organisatie bij wie besteld dient te worden, dient rekening te worden gehouden met een levertijd voor hard copy versies van 1- tot 4 weken

6.3 De termijnen als genoemd in de artikelen 6.1 en

6.2 zijn slechts indicatief en zijn derhalve niet fataal.

6.4 Indien door NEN of door NEN ingeschakelde derden bij het uitvoeren van de diensten werkzaamheden worden verricht op locatie van de Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie (anders dan NEN’s eigen locatie), draagt Opdrachtgever voor eigen rekening en risico zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid benodigde faciliteiten.

Artikel 7: Klachten

7.1 Klachten over gebreken aan de geleverde Normproducten en/of verleende Diensten dienen binnen tien (10) werkdagen na levering per aangetekende brief ter kennis te worden gebracht van NEN aan het adres zoals genoemd in artikel 1.1 (de melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat NEN in staat is adequaat te reageren), bij gebreke waarvan elk recht van de Opdrachtgever vervalt.

7.2 Geleverde Normproducten kunnen niet retour worden gezonden, indien de levering overeenkomstig is aan de bestelling.

7.3 In geval van gegrond bevinding van een conform artikel 7.1 ingediende klacht zal NEN in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde Normproducten te herstellen of opnieuw te leveren dan wel de Diensten alsnog conform de Overeenkomst uit te voeren. tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Diensten niet meer mogelijk of zinvol is als bedoeld in de voorgaande zin, zal NEN slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

7.4 Eventuele klachten als bedoeld in artikel 7.1 laten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet.

Artikel 8: Betaling

8.1 Bestelling en bij de NEN Normshop kunnen als volgt worden betaald:

  • Via creditcard
  • Via iDeal
  • Per factuur

8.2 Tenzij anders is overeengekomen of reeds is betaald, factureert NEN maandelijks achteraf.

Betaling gebeurt in de valuta, waarin de prijs is overeengekomen en/of gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele koersverschillen komen voor rekening van Opdrachtgever. Indien in andere valuta wordt gefactureerd, vermeldt NEN de wisselkoers op de factuur (dit om administratieve redenen).

8.3 Indien het op grond van iedere factuur door NEN van Opdrachtgever te vorderen bedrag niet stipt en volledig binnen 15 dagen na factuurdatum door of namens Opdrachtgever aan NEN is voldaan, is Opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente van 1 % per maand verschuldigd ingaande op de betreffende factuurdatum, waarbij een deel van een maand als een gehele maand zal worden gerekend, een en ander zonder dat enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling door NEN aan Opdrachtgever is vereist.

8.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan, een aan NEN verschuldigd bedrag te verrekenen met een eventuele vordering op NEN. 8.5 Opdrachtgever wordt geacht de factuur als juist te hebben erkend, indien daartegen niet binnen tien (10) werkdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk is geprotesteerd.

Artikel 9: Incassokosten

Onverminderd het bepaalde in artikel 8.3 geldt dat alle kosten ontstaan uit of verbandhoudende met het door NEN geldend maken van haar rechten voortvloeiende uit of over de met Opdrachtgever afgesloten Overeenkomst(en) (daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit of verbandhoudende met de gerechtelijke en/o f buitengerechtelijke inning van enig niet tijdig of niet geheel betaald factuurbedrag of ontstaan uit anderen hoofde), zonder dat enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, ten laste van de Opdrachtgever komen. Dit geldt tevens voor de kosten van eventuele aanmaningen, aanzeggingen of ingebrekestellingen, die in geval van enige gerechtelijke procedure niet ten laste van de verliezende partij worden gebracht, een en ander met een minimum ad EUR 250 per keer.

Artikel 10: Rechten van intellectuele eigendom

10.1 NEN is en blijft rechthebbende van de rechten van intellectuele eigendom die rusten op de Normproducten. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Normproducten zonder schriftelijke toestemming vooraf van NEN te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

10.2 NEN is en blijft rechthebbende de rechten van intellectuele eigendom die het resultaat zijn van de Normconsultancy. De Opdrachtgever heeft het recht de in het kader van betreffende Overeenkomst verkregen resultaten te gebruiken voor eigen gebruik en binnen het beoogde doel van de Overeenkomst.

10.3 Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen van Normproducten in een boek, publicatie, catalogus, website, reclamedrukwerk, computerprogramma, microfilmfiche of enige andere vorm van informatiedrager is – met uitzondering van de door de wet gestelde categorieën – een schriftelijke toestemming vooraf van NEN nodig. NEN is gerechtigd de in dit kader door haar nader vast te stellen redelijke vergoeding te verlangen.

10.4 ISO, IEC, ITU, CEN, CENELEC, ETSI en overige nationale normalisatie-instituten hebben NEN het recht verleend, de rechten van intellectuele eigendom die rusten op de Normproducten van de voormelde partijen te behartigen en/of te exploiteren.

10.5 NEN garandeert dat de door haar geleverde Normproducten als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse auteursrechten, modelrechten of andere rechten van industrieel of intellectueel eigendom van derden. Indien niettemin door een Nederlandse rechter in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld dat enig deel van het door NEN geleverde wel inbreuk maakt op rechten van een derde als zo-even bedoeld zal NEN te harer keuze na overleg met Opdrachtgever de betrokken Normproducten vervangen door Normproducten die geen inbreuk maakt op het betrokken recht of een licentierecht ter zake verwerven, dan wel de betrokken Normproducten terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn. Opdrachtgever verliest echter het recht op de prestaties als omschreven in de voorgaande zin, indien hij NEN niet tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld heeft ingelicht, waardoor NEN niet of onvoldoende in staat is (geweest) haar rechten naar behoren te verdedigen en/of om haar schade te beperken.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Aansprakelijkheid aan de zijde van NEN wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever NEN tijdig in gebreke heeft gesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.1, waarbij NEN een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming is geboden en NEN ook na ommekomst van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort is geschoten. NEN heeft te allen tijde het recht om, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever op de voor haar passende wijze ongedaan te maken.

11.2 De totale aansprakelijkheid van NEN wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is per schadeveroorzakende gebeurtenis beperkt tot vergoeding van

a) voor Normconsultancy: het bedrag dat NEN gedurende 12 maanden voorafgaand aan het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis uit hoofde van Overeenkomst aan de Opdrachtgever in rekening heeft gebracht (excl. BTW);

b) voor Normproducten en overige Diensten: het bedrag dat NEN terzake het betreffende Normproduct aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht (excl. BTW);

waarbij een reeks van gebeurtenis als één gebeurtenis wordt beschouwd, maar in elk geval tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering(en) van NEN wordt uitgekeerd.

11.3 NEN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade aan de zijde van Opdrachtgever op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de Diensten door NEN, waarbij onder indirecte schade onder meer doch niet uitsluitend wordt verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.4 Opdrachtgever vrijwaart NEN tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen.

11.5 NEN kan jegens Opdrachtgever niet garanderen dat Normproducten, die aan NEN beschikbaar zijn gesteld door derden, vrij zijn van (druk)fouten. NEN is jegens de Opdrachtgever dan ook niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van fout(en) als bedoeld in de voorgaande zin.

11.6 De verzending van bestellingen van Normproducten wordt door NEN met de meeste zorg verzorgd en vindt plaats na zorgvuldige controle. Na verzending is NEN echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het zoekraken of beschadigen van bestellingen.

Artikel 12: Contractsduur

12.1 Tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden Overeenkomsten gesloten voor onbepaalde duur.

12.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen Overeenkomsten voor onbepaalde tijd door ieder van de Partijen te allen tijde worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Indien de Overeenkomst echter voor bepaalde tijd is aangegaan of partijen beoogd hebben dat de Overeenkomst zal eindigen door volbrenging van een opdracht, kan de Overeenkomst niet tussentijds worden opgezegd, een en ander behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen

12.3 Abonnementen hebben een looptijd van (minimaal) één jaar (de “Initiële termijn”). Na verloop van de Initiële termijn wordt de Overeenkomst als bedoeld in de voorgaande zin stilzwijgend verlengd voor de periode van steeds een (1) jaar, tenzij deze door één van de partijen tegen het einde van de looptijd wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.

12.4 Opzegging dient schriftelijk en per aangetekende brief aan de andere partij te worden medegedeeld.

12.5 De toepasselijkheid van de artikelen 7:408 en 7:411 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13: Beëindiging

13.1 NEN is gerechtigd de Overeenkomst per direct, geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, dan wel overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een substantieel gedeelte daarvan (daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap) en indien de Opdrachtgever overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf.

13.2 Voorts is NEN bevoegd de Overeenkomst per direct op te zeggen zonder schadeplichtig te zijn indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van NEN kan worden gevergd.

Artikel 14: Geschillen

14.1 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst(en) waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere Overeenkomsten die daarmee verband houden, zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank te ’s-Gravenhage. [Geschillen met consumenten als bedoeld in artikel 7:5 van het Burgerlijk Wetboek zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement van de woonplaats van de consument.]

14.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in goed overleg te beslechten.

Artikel 15: Toepasselijk recht

Op iedere Overeenkomst tussen NEN en de Opdrachtgever is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.